תנאי שימוש

בשימושך בשירותים ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בפלטפורמה של הבורסה לחקלאות, אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי כל התנאים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות (וכן בתנאים הנוספים להם יצורף קישור במסמך להלן) ומאשר בזאת כי קראת בעיון והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר או באפליקציה.

מבוא

הבורסה לחקלאות בע"מ ("החברה" או "הבורסה לחקלאות" או "אנחנו" או "אנו" וכיוצ"ב) היא הבעלים והמפעילה של הפלטפורמה אשר פותחה על ידה ("הפלטפורמה") בה מוטמע אלגוריתם ייחודי, על מנת לתן מענה למסחר דיגיטלי בתוצרת חקלאית ושירותים לוגיסטיים, ותיווך בין מוכרים ורוכשים של תוצרת חקלאית והיא הבעלים והמפעילה של אתר הבורסה לחקלאות (www.agrox.io) הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים (ביחד ולחוד "האתר") וכן את הישומון (אפליקציה) של הבורסה לחקלאות, הפועל על גבי מערכת ההפעלה של Apple (iOS) ואנדרואיד, על גבי מכשירים ניידים (טלפונים סלולריים ו/או טאבלטים ו/או מכשירי קצה נייחים) שברשות הרוכש ("האפליקציה" או "הפלטפורמה"). תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר ואת השימוש באפליקציה ובשירותים המוענקים על ידי החברה באמצעות האפליקציה או האתר.

כל איזכור בתנאי שימוש אלה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לפלטפורמה ו/או לשרותים, כוללים, מיניה וביה, את השימוש בכל אחד מהנ"ל, ללא אבחנה בין האתר או הפלטפורמה או האפליקציה.

מובהר, תנאי השימוש הם הסכם שנכרת בין החברה לבין המשתמש בלבד ולא עם Apple Inc.,  ו/או google, ואין ל-Apple Inc. ו/או ל-google אחריות כלשהי כלפי האפליקציה של החברה או לתכניה. הנך נותן את הסכמתך כי Apple Inc. והחברות הבנות שלה ("אפל") (ככל והנך עושה שימוש במערכת ההפעלה iOS של אפל והורדת את האפליקציה מחנות האפליקציות של אפל) וכן google והחברות הבנות שלה ("גוגל") (ככל והנך עושה שימוש במערכת ההפעלה אנדרואיד של גוגל והורדת את האפליקציה מחנות האפליקציות של גוגל), הינן צד שלישי מוטב של הסכם תנאי השימוש, ושעם קבלתך את תנאי השימוש, לאפל ו/או לגוגל תהיה זכות (והן תחשבנה כמי שקיבלה זכות זו) לאכוף נגדך את תנאי השימוש שלהן, כמוטב של הסכם לטובת צד שלישי.

בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל: info@agrox.io .

הגלישה והשימוש באתר ובאפליקציה כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" או "תנאי השירות" או "תקנון השימוש") ובמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") וכן בתנאים נוספים להם יצורף קישור בתנאי שימוש אלו. בתנאי השימוש, השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר או באפליקציה ו/או גלישה באתר או באפליקציה ו/או רישום באתר או באפליקציה ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר או האפליקציה ו/או כל שימוש אחר באתר או באפליקציה.

החברה שומרת על פרטיות הרוכשים באתר ובאפליקציה בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמים באפליקציה כפי שיעודכנו וישונו מעת לעת על-ידי החברה  ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו והסכמתך לתנאי שימוש אלו כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות - הפנייה באתר או באפליקציה ו/או בתנאי השימוש הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני וללשון רבים.

למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר והאפליקציה לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר והאפליקציה, מעצם טבעם, מיועדים לציבור בכללותו ועל כן המידע המובא באתר או באפליקציה אינו פרטני כלפי משתמש ספציפי.

השימוש באתר ובאפליקציה, על כל מגוון שירותיו ואתרי המשנה, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר.

באם בחלק מהמדורים באתר או באפליקציה חלים תנאי שימוש אחרים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה.

מובהר כי המוצרים המסופקים והנמכרים על גבי ו/או באמצעות האתר ו/או האפליקציה, נמכרים ומסופקים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה. כמו כן, כמויות, סוג, מחיר, סוג הכשרות (ככל וקיימת) ותנאי המוצרים אינם נקבעים על ידי החברה ושמורה לה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים לרוכש אחד.

בעשותך שימוש באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בשרות אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהתחייבויות המפורטות בתנאי שימוש אלה, וככל והנך מבצע עסקה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות ואם הנך תאגיד, כי אתה מוסמך ומורשה להתקשר בשם התאגיד ומוסמך לחייב את התאגיד.

לצורך רישום לאפליקציה תדרש למלא פרטים אישיים, לרבות, מבלי לגרוע, פרטי הקשר שלך ופרטי הדואר האלקטרוני שלך. מילוי הפרטים הינו תנאי לחיבורך לאפליקציה. החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להשגת פרטי המשתמש.

כללי

האפליקציה מספקת פתרונות למסחר דיגיטלי בתוצרת חקלאית ושירותים לוגיסטיים, ומתווכת בין צרכנים שהינם לקוחות עסקיים (כגון קמעוניים ו/או מוסדיים ו/או ארגונים) כמוך, כלקוח שירותי מסחר דיגיטלי, לרבות שירותי לוגיסטיקה ושינוע (כולם או חלקם) בין אם אלה יסופקו לך ובין אם אלה יסופקו למי  מטעמך ("רוכש/ת/ים"), המעוניינים לצרוך שירותי מסחר דיגיטלי ולוגיסטיקה, מצד אחד, לבין מוכרים (כגון חקלאים ו/או סיטונאים ו/או בתי אריזה ו/או בתי קירור) ("מוכרים") המעוניינים למכור תוצרת חקלאית, מצד שני (כל הנ"ל, מבלי לגרוע מהמפורט להלן בתנאי שימוש אלה, "השירותים").  הרוכשים והמוכרים הינם ה"משתמשים" באתר ו/או באפליקציה ו/או בפלטפורמה.

בנוסף, החברה עשויה להציע מגוון של קטגוריות ושירותים נוספים כפי שיתווספו מעת לעת, לרבות מימון וביטוח באמצעותה ו/או באמצעות צדדיים שלישיים, ניתוח נתונים, דוחות ניהוליים, שירותי ניהול סיכונים, שיווק, פרסום, ועוד. אנו, או הצדדים השלישים, עשויים לגבות תשלום נפרד עבור השירותים הנוספים, והכל כפי שיצוין בתנאים הנוספים של כל אחת מהקטגוריות ומהשירותים הללו ו/או באפליקציה ו/או באתר, ככל וכאלה קיימים.

החברה משמשת כזירת מסחר בין הרוכש/ת, המוכרים והקונים, וספקי השירותים ומסדירה את תנאי המסחר והשירותים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים, לרבות מימון וביטוח, ספקי השירותים הלוגיסטיים והשינוע, כאשר החברה מגדירה שפה וקוד פעילות המחייבים את כל המשתמשים.

1.         הגדרות

 

"מוכר" - פירושו, משתמש בפלטפורמה שהינו חקלאי ו/או סיטונאי ו/או בית אריזה ו/או בית קירור, אשר עבר את תהליך הרישום והאימות על ידי החברה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, ומציע את התוצרת החקלאית שלו, באמצעות האתר/האפליקציה של החברה וכן עשוי לבקש לקבל שירותי לוגיסטיקה, שינוע, מימון, ניתוח נתונים, דוחות ניהוליים, שירותי ניהול סיכונים, שיווק, פרסום ועוד, באמצעות האתר/האפליקציה של החברה.

 

"רוכש" - פירושו, משתמש בפלטפורמה אשר עבר את תהליך הרישום והאימות על ידי החברה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, וכן עבר את תהליך אישור וקבלת האשראי על ידי מי מספקי האשראי (כגון MAX) אשר עמם תבחר החברה לעבוד (כמעניקי שירות חיצוני) ואשר מבקש לרכוש תוצרת חקלאית וכן עשוי לקבל שירותי לוגיסטיקה, שינוע, מימון, ניתוח נתונים, דוחות ניהוליים, שירותי ניהול סיכונים, שיווק, פרסום ועוד, באמצעות האתר/אפליקציה של החברה.

 

"החברה" - פירושה, הבורסה לחקלאות בע"מ, קיבוץ יגור.

 

"האפליקציה" - יישום דיגיטלי בשם החברה המסופק על ידי החברה לבני אדם ולגופים משפטיים, המבוסס על הפלטפורמה של החברה, ומאפשר למשתמשים לבצע את המסחר (וכן לקבל שירותי לוגיסטיקה, אחסון, שינוע, וככל שאלו יופיעו באפליקציה/אתר, גם שירותי מימון, ניתוח נתונים, דוחות ניהוליים, שירותי ניהול סיכונים, שיווק, פרסום ועוד, בין באמצעות החברה ובין באמצעות צדדים שלישיים) על הפלטפורמה של החברה. בכל מקום בתנאי שימוש אלה בו יש התייחסות לאפליקציה, הכוונה הינה גם לחברה ו/או לאתר ו/או לפלטפורמה וכן לעובדי החברה, נציגיה, מנהל האתר, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

 

"מרלו"ג" – מרכז לוגיסטי אשר עמו התקשרה ו/או תתקשר החברה בהסכם, אשר אליו תועבר התוצרת של המוכרים, בהתאם להנחיות המפורטות של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

"כשרות" – הנהוגה בפעילות מרלו"ג רמת יוחנן.

 

 

"יום עסקים" – ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 15:00, לא כולל ימי חג. ויום ו' בין השעה 8:00 עד 13:00. ביום ו' תוכלנה להתבצע הזמנות עבור יום א' בלבד.

 

2.         פרטי הזהות של החברה

·            הבורסה לחקלאות בע"מ, קיבוץ יגור.

·            שם מסחרי: "הבורסה לחקלאות".

·            דוא"ל: info@agrox.io      

3.         תיאור ותנאי השירות הכלליים של החברה

 

3.1               החברה משמשת זירת שוק/מסחר המאפשרת ביצוע עסקאות בתוצרת חקלאית (כולל, שירותים לוגיסטיים נלווים), בדרך של אספקת פלטפורמה שבאמצעותה מוכרים יכולים להציע את התוצרת שלהם, על בסיס פרמטרים שהם מעלים לאפליקציה, בהתאם לסט הכללים לבדיקת משקל, כמות ואיכות המוצרים אשר קבעה החברה, בהתאם לפרמטרים שקבעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ואשר מחייב את המוכרים ואת הרוכשים.

 

3.2               החברה שומרת על זכותה לקבוע קריטריונים לבחינת משקל, כמות, איכות המוצרים והכשרות שלהם ("סט הכללים"). סט הכללים עשוי להיות מעודכן ולהשתנות מעת לעת על-ידי החברה. סט הכללים האמור מצורף כנספח לתנאי שימוש אלו, הינו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו והסכמתך לתנאי שימוש אלו כמוה כהסכמתך לסט הכללים.

 

3.3               מובהר, כי כתנאי לרישום המוכר באפליקציה, החברה זכאית לחייב את המוכר להשיב על שאלות נוספות אשר תופענה באפליקציה, ואשר אי מענה לגבי אחת מהן, יאפשר לחברה לא לקבל את המוכר כמשתמש באפליקציה. מבלי לגרוע, החברה זכאית לחייב את המוכר להשיב על השאלות כדלהלן: מיקום המוכר, איזה סוג גידולים מגדל המוכר; איזה זנים מגדל המוכר, מה סוג הכשרות (אם בכלל) שיש למוצרי המוכר, מה גודל המשק של המוכר, כמות העובדים של המוכר, סוג המים בהם עושה המוכר שימוש להשקיית הגידולים, גובה (מעל פני הים) של המשק של המוכר, מה הכמות השנתית המשוערת שהמוכר מגדל, האם המוכר מעונין בשירותי הובלה של החברה, וכד'.

 

3.4               במקביל רוכשים יכולים להציע הצעות לרכישת תוצרת (על בסיס פרמטרים שהם מעלים לאפליקציה, ובהתאם לסט הכללים).

 

3.5               החברה "מפגישה" בזירת המסחר בין המוכרים ובין הרוכשים, עשויה לספק שירותי שינוע למוכרים (לפי העניין ולפי ההגדרה אותה יבחרו באפליקציה), מספקת שירותי אחסון (הן למוכרים והן לרוכשים) ומספקת שירותי שינוע לרוכשים (בהתאם לפרמטרים אותם יגדירו הרוכשים באפליקציה). כמו כן החברה עשויה להציע גם שירותי מימון, ניתוח נתונים, דוחות ניהוליים, שירותי ניהול סיכונים, שיווק, פרסום ועוד, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים (בתמורה כפי שתקבע מעת לעת).

 

3.6               המוכרים מספקים את כל המידע אודות המוצרים שלהם בשירות של החברה, כולל, מבלי לגרוע, מידע על סוג התוצרת, כמות התוצרת, גודל התוצרת, מחיר התוצרת, כשרות התוצרת ואיכות התוצרת. המוכרים אחראים למסור את כל המידע על המוצרים כנדרש בחוקים ובתקנות הרלוונטיים, בנושא אספקת מידע על תוצרת חקלאית לצרכנים. עוד אחראים המוכרים להבטיח שמחיר המכירה יצוין בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ככל שחלות עליהם, בנושא הגנת הצרכן בקשר עם ציון מחירי מוצרים המוצעים לצרכנים. החברה אינה אחראית ואינה לוקחת כל אחריות בקשר למידע זה.

 

3.7               המוכר קובע לפי שיקול דעתו הבלעדי את בחירת ותמחור המוצרים אותם הוא מבקש להציע למכירה באמצעות הפלטפורמה/אפליקציה/אתר של החברה.

 

3.8               כל המידע המוצג באמצעות השירות ו/או האפליקציה ו/או האתר של החברה מוצג "כפי שהוא" (as is) על ידי החברה כפי שהתקבל על ידי החברה מהמוכר והוא באחריותו המלאה והבלעדית של המוכר.

 

3.9               מוכר המעוניין למכור את מוצריו באמצעות האפליקציה, לא יאוחר מיום העסקים העוקב, חייב להעלות את מוצריו ל"מדפים הווירטואליים" של האפליקציה לא יאוחר מהשעה 15:00 של אותו יום עסקים. כל מוצר שיועלה על ידי המוכר ל"מדפים הווירטואליים" של האפליקציה לאחר השעה 15:00 של אותו היום, יועמד למכירה רק ביום העסקים השני לאחר יום העסקים העוקב (דהיינו T+2).

 

3.10           מובהר, כי המוכר מעלה לאפליקציה את המחיר של כל מוצר ומוצר שהוא מבקש למכור באמצעות האפליקציה, אולם המחיר שהוא יקבל עבור המוצרים שימכרו באמצעות האפליקציה, אם וככל שתתקשר עסקת מכירה באמצעות האפליקציה יהיה המחיר שציין המוכר פחות העמלות שגובה החברה, בין היתר, ומבלי לגרוע, עבור שירותי הובלה (ככל שקיימים כאלה מהמוכר למרלו"ג ומהמרלו"ג לרוכש), עבור שירותי לוגיסטיקה שמעניקה החברה, עבור שירותי אחסון שמעניקה החברה, עבור זירת המסחר שמספקת החברה (ומבלי לגרוע, עמלות נוספות שיפורטו באפליקציה ושלהם יסכים המוכר באמצעות אישור באפליקציה), והכל בגובה ובשיעור שיופיע באפליקציה.

 

3.11           מובהר, כי החברה שומרת על זכותה לחייב את המוכר בבדיקת המוצרים שהוא מעלה לאפליקציה באמצעות שימוש באפליקציה ו/או בתוכנה, וכן שומרת על זכותה לחייב את המוכר בהוספת קוד RFID או הדפסת בר קוד מקומית, וכן כיוצא בזה, כאשר עלויות השימוש באמצעים/תוכנות/אפליקציות אלו, יהיו על חשבון המוכר.

 

3.12           לאחר שהמוכר העלה את הצעתו למכור את מוצריו על גבי ובאמצעות האפליקציה, האלגוריתם שפיתחה החברה ואשר מוטמע באפליקציה בודק בזמן אמת  האם קיימים רוכשים למוצרים הרלוונטיים שהוצעו למכירה העל ידי המוכר. כל עוד המערכת לא מוצאת התאמה בין המוצרים אותם הציע המוכר באפליקציה ובין קיומם של רוכשים למוצרים אלה, רשאי המוכר "לעדכן" את המחיר של המוצרים.

 

3.13           ככל והפלטפורמה מוצאת התאמה להצעת המוכר (על פי כל הפרמטרים שהזין המוכר ומחייבים את המוכר), ועל בסיס המחיר האחרון אותו הזין המוכר באפליקציה, האפליקציה מעבירה למוכר אינדיקציה על ההתאמה. אינדיקציה על התאמה כאמור יכול ותתקבל לגבי חלק, או כל, המוצרים אותם העלה המוכר למכירה באפליקציה/פלטפורמה/אתר, וגם התאמה שהתקבלה לגבי חלק מן המוצרים בלבד, מחייבת את המוכר. עם העברת אידיקציה למוכר על התאמה כאמור, ההצעה נחשבת מאושרת ומחייבת את המוכר להעביר את המוצרים שלגביהם נשלחה אינדיקציה כי קיימת התאמה ("המוצרים הנמכרים") למרלו"ג אשר תציין החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3.14           בהמשך לקבלת אינדיקציה אצל המוכר על ההתאמה, כאמור, המוכר חייב להכין את המוצרים הנמכרים בדיוק בהתאם למאפיינים שפורטו על ידו בפרמטרים הרלוונטיים באפליקציה ובדיוק בהתאם לקבוע בסט הכללים, ובמסגרת הזמן שתואם באפליקציה.

 

3.15           שינוע המוצרים הנמכרים למרלו"ג אשר תציין החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכול ויעשה על ידי המוכר בעצמו (בהתאם למגבלות ותנאי שינוע שיוגדרו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי), או באמצעות שירותי שינוע שתספק החברה למוכר, בהתאם ללוחות זמנים ומחירים שייקבעו על ידי החברה.

 

3.16           ככל והמוכר יבקש לבצע את שינוע המוצרים הנמכרים בעצמו, החברה רשאית להתנות את השינוע הנ"ל בפרמטרים מחייבים לשינוע (כולל, ומבלי לגרוע, בדיקה האם יש באמצעות הרוכש שינוע בקירור, או לא, האם יש למוכר אישורים על שינוע בקירור, גודל הרכב אתו מבקש המוכר לבצע את השינוע ועוד כהנה וכהנה פרמטרים, שיופיעו באפליקציה).

 

3.17           כאשר המוצרים הנמכרים מגיעים לשערי המרלו"ג, תבצע החברה בדיקה של המוצרים הנמכרים, בהתאם לסט הכללים המחייב את המוכרים ואת הרוכשים.

 

3.18           מובהר במפורש כי החברה לבדה היא זו שתקבע, וקביעתה היא המחייבת את המוכר באופן סופי ומוחלט, האם המוצרים הנמכרים עומדים בסט הכללים והאם הפרמטרים שהגדיר הרוכש (כגון, ולשם הדוגמא בלבד, ומבלי לגרוע, זן ספציפי, בגודל ספציפי ובאיכות ספציפית, כגון: תפוח עץ "פינק ליידי", בגודל "6", באיכות "מובחר") מתקיימים בפועל. קביעתה של החברה בעניין זה היא המחייבת והמוכר אינו רשאי לערער על קביעה זו.

 

3.19           ככל והחברה מאשרת כי המוצרים הנמכרים עומדים בסט הכללים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (כולל, ומבלי לגרוע, לגבי הכמות והמשקל), תשלח האפליקציה הודעה למוכר על כי קיימת התאמה בין הפרמטרים שהעלה המוכר לבין סט הכללים של החברה, ותתקשר "עסקת רכישה" בין המוכר ובין החברה לגבי המוצרים הנמכרים, על פיה החברה רוכשת את המוצרים הנמכרים מהמוכר, בהתאם למחיר שהוגדר על ידי המוכר, ובהתאם למשקל שנקבע על ידי החברה ("עסקת הרכישה").

 

3.20           לאחר שהתקשרה עסקת רכישה בין החברה ובין המוכר, יוציא המוכר חשבונית לחברה לפי המחיר שנקבע בעסקת הרכישה, והחברה תשלם את התמורה בגין החשבונית למוכר. החשבונית על עסקת הרכישה (של המוצרים הנמכרים) תהיה ללא תוספת מע"מ. במקביל – תוציא החברה חשבונית למוכר על הפרש בין המחיר של עסקת הרכישה, לבין המחיר של עסקת הרכישה פחות שירותי החברה. לחשבונית זו, על שירותי החברה יתווסף מע"מ כדין. מובהר, כי התשלום לחברה יתבצע באמצעות קיזוז הסכומים שחייבת החברה למוכר בהתאם לעסקת הרכישה ובין הסכומים שחייב המוכר לחברה עבור שירותיה על -פי תנאי שימוש אלו (המהווים את ההפרש בין המחיר שציין המוכר ובין המחיר פחות התגמול עבור שירותי החברה). מובהר, כי המוכר יקבל מהחברה את המחיר שציין פחות התגמול עבור שירותי החברה, בלבד.

 

3.21           ככל והחברה לא מאשרת (על פי שיקול דעתה הבלעדי, אשר אותו מאשר מראש המוכר, ללא אפשרות ערעור על החלטתה ועל שיקול דעתה של החברה) כי המוצרים הנמכרים עומדים בסט הכללים, בהתאם לבדיקה מדגמית שמבצעת החברה, תשלח האפליקציה הודעה למוכר כי לא קיימת התאמה בין הפרמטרים שהעלה המוכר לבין סט הכללים של החברה ("אי התאמה"), ולא תתקשר "עסקת רכישה" בין המוכר ובין החברה לגבי המוצרים הנמכרים. החברה תציין בפני המוכר מהם הפרמטרים אותם היא קבעה (והם המחייבים) לגבי המוצרים הנמכרים שאינם עומדים בסט הכללים (לשם הדוגמא בלבד, ומבלי לגרוע, היה והמוכר הגדיר באפליקציה זן ספציפי, בגודל ספציפי ובאיכות ספציפית, כגון: תפוח עץ "פינק ליידי", בגודל "6", באיכות "מובחר", והחברה מצאה כי מדובר בתפוח עץ "פינק ליידי", בגודל "5", באיכות "סוג א'"). במקרה כנ"ל המוצרים הנמכרים ימכרו (ככל וימכרו) אך ורק בהתאם להגדרת החברה (דהיינו - תפוח עץ "פינק ליידי", בגודל "5", באיכות "סוג א' "), ובהתאם למחיר אותו תקבע החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המוצרים הנמכרים, כפי שהוגדרו מחדש על ידי החברה, ובמחיר שהוגדר על ידי החברה, יכונו להלן: "המוצרים המותאמים").

 

3.22           במקרה של אי התאמה כאמור, תאפשר החברה למוכר (בקשר למוצרים המותאמים), לבחור אחת משלוש האפשרויות הבאות: (1) החברה תעשה ניסיון למכור את המוצרים המותאמים באמצעות האפליקציה, לרוכשים שביקשו לרכוש שאת המוצרים המותאמים. ככל והמוכר יאשר אפשרות זו (כפי שתוצג לו על ידי האפליקציה), והחברה תמצא רוכש שמעוניין לרכוש את המוצרים המותאמים, תשלח האפליקציה הודעה למוכר על כי החברה מצאה רוכש למוצרים המותאמים במחיר שקבעה החברה, ותתקשר "עסקת רכישה" בין המוכר ובין החברה לגבי המוצרים המותאמים, על פיה החברה רוכשת את המוצרים המותאמים מהמוכר, בהתאם למחיר החדש שהוגדר על ידי החברה למוצרים המותאמים, פחות העמלות של החברה (שאושרו על ידי המוכר באפליקציה); (2) החברה תעשה ניסיון למכור את המוצרים המותאמים ב"שוק המשני", שלא באמצעות האפליקציה. ככל והמוכר יאשר אפשרות זו (כפי שתוצג לו על ידי האפליקציה), והחברה תמצא רוכש שמעוניין לרכוש את המוצרים המותאמים, תשלח האפליקציה הודעה למוכר על כי החברה מצאה רוכש למוצרים המותאמים במחיר שקבעה החברה, ותתקשר "עסקת רכישה" בין המוכר ובין החברה לגבי המוצרים המותאמים, על פיה החברה רוכשת את המוצרים המותאמים מהמוכר, בהתאם למחיר החדש שהוגדר על ידי החברה למוצרים המותאמים, פחות העמלות של החברה (שאושרו על ידי המוכר באפליקציה); (3) הרוכש יוכל לאסוף את המוצרים המותאמים (שהועלו על ידו למכירה באפליקציה), על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מובהר, כי במקרה כזה לא תתקשר כל עסקת רכישה והחברה תהיה משוחררת מכל חבות ו/או אחריות כלפי המוכר.

 

3.23           החברה מפעילה תכנית "דירוג" של המוכרים ושל הרוכשים, בהתאם לפרמטרים שקבעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ואשר מחייבים את המוכרים ואת הרוכשים. הדירוג מורכב מארבע רמות (A, B, C, D) וקשור לאיכות הסחורה, לעניינים תפעוליים, לדיוק בהגדרות שמסרו הקונה והרוכש ולעניינים הקשורים לביצוע תשלומים, והוא נקבע ברמת העסקה הבודדת (דהיינו, שלגבי כל עסקה נקבע דירוג) ("דירוג"). הדירוג יכול ויעודכן וישונה מעת לעת על-ידי החברה. הדירוג האמור הינו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו והסכמתך לתנאי שימוש אלו כמוה כהסכמתך לדירוג.

 

3.24           האפליקציה תעביר אזהרה (למוכר או לקונה) בכל פעם שדירוג (המוכר או הקונה) ירד מרמה C לרמה D. לאחר פעמיים של ירידת הדירוג מרמה C לרמה D יקבל המשתמש (המוכר או הקונה, לפי העניין) אזהרה שעם ירידת הדירוג השלישית (מרמה C לרמה D) תהיה החברה זכאית להשעותו מהאפליקציה למשך תקופה שתוגדר על ידי החברה. לחברה הזכות (לפי שיקול דעתה הבלעדי) לפסול לחלוטין את אפשרות השימוש באפליקציה למוכר או קונה, במקרים חריגים. השעיה או ביטול כאמור לא יפגעו בעסקאות שבוצעו על ידי המוכר באמצעות האפליקציה טרם ההשעיה או הביטול כאמור.

 

3.25           רוכש רשאי להציע הצעה לרכישת מוצרים באמצעות האפליקציה, והכל רק עד גבול מסגרת האשראי שאושרה לרוכש כנזכר בסעיף להלן.

 

3.26           מובהר, כי כתנאי לרישום הרוכש באפליקציה, החברה זכאית לחייב את המוכר להתקשר בהסכם לקבלת אשראי עם ספק אשראי עמו התקשרה ו/או תתקשר החברה ("ספק האשראי"). אישורו של הרוכש על ידי ספק האשראי מצוי בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של ספק האשראי, וקביעתו של ספק האשראי, בין היתר, באשר לשאלות האם להעניק מסגרת אשראי לרוכש, באלו תנאים להעמיד את האשראי לרוכש, ומה גובה מסגרת האשראי שתועמד לרוכש, מסורה לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של ספק האשראי. ככל שלא תאושר לרוכש מסגרת אשראי על ידי ספק האשראי, רשאית החברה שלא לאפשר לרוכש לעשות שימוש באפליקציה. מובהר, כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לא לכבד את מלא מסגרת האשראי שאושרה לרוכש על ידי ספק האשראי (לדוגמא, אם אושרה לרוכש מסגרת אשראי על ידי ספק האשראי בגובה 1,000,000 ₪, לחברה מסורה הזכות לכבד רק 800,000 ₪ ממסגרת אשראי זו).

 

3.27           כחלופה לאישור הרוכש על ידי ספק האשראי, רשאית החברה לחייב את הרוכש בהעמדת פיקדון בגובה שיקבע על ידי החברה, בהתאם שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על מנת לאפשר לרוכש לעשות שימוש באפליקציה. ככל והרוכש לא יאושר על ידי ספק האשראי, ויחויב להעמיד פיקדון על ידי החברה, אזי החברה זכאית לחייב את הרוכש בהעמדת פיקדון כאמור בקשר לכל הצעה לרכישה אשר הוא יבקש לבצע באמצעות האפליקציה.

 

3.28           עוד רשאית החברה, כתנאי לרישום הרוכש באפליקציה, לחייב את הרוכש להשיב על שאלות אשר תופענה באפליקציה, ואשר אי מענה לגבי אחת מהן, יאפשר לחברה לא לקבל את הרוכש כמשתמש באפליקציה. מבלי לגרוע, החברה זכאית לחייב את הרוכש להשיב על השאלות כדלהלן: מיקום הרוכש, אפשרויות פריקה אצל הרוכש, גודל המחסן של הרוכש, אפשרויות קירור אצל הרוכש, אפשרויות לכניסה של מלגזה אצל הרוכש, גובה הדלתות במחסן או במתקני הרוכש, מי הגורם האחראי לקבלת הסחורה אצל הרוכש, האם ניתן להשאיר את הסחורה ליד מתקני הרוכש (כגון בשעות הלילה) ועוד. תשובות לשאלות כדוגמת הנ"ל גם תספקנה לחברה תובנות לגבי אפשרויות המשלוח לרוכש ועוד.

 

3.29           הרוכש יבחר את המוצרים אשר הוא מעוניין לרכוש באמצעות האפליקציה, בהתאם לפרמטרים אותם יגדיר באפליקציה (ומתאימים לסט הכללים). חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל, בהתאם לשקילה שנערכה במרלו"ג. בתום מילוי הסל, יאשר הרוכש את תכולת הסל על כל מרכיביו והיבטיו, באמצעות לחיצה על כפתור "אישור". על הרוכש יהיה להזין את כל הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה באפליקציה/אתר. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

 

3.30           משעה שהרוכש בחר את המוצרים אשר הוא מעוניין לרכוש באמצעות האפליקציה, החברה "תתפוס" חלק ממסגרת האשראי שאושרה לרוכש על ידי ספק האשראי, בגובה סכום הרכישה אותו מבקש לבצע הרוכש (לשם הדוגמא, היה וספק האשראי אישר אשראי בסך 1,000,000 ₪ לרוכש, והרוכש מציע הצעה לרכוש מוצרים בשווי 400,000 ₪, אזי מיד כאשר הלקוח משגר את הזמנתו לאפליקציה, באמצעות לחיצה על כפתור "אישור", החברה "תופסת" סך של 400,000 ₪ מתוך מסגרת האשראי שאושרה לרוכש). מובהר, שוב, כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לא לכבד את מלא מסגרת האשראי שאושרה לרוכש על ידי ספק האשראי (לדוגמא, אם אושרה לרוכש מסגרת אשראי על ידי ספק האשראי בגובה 1,000,000 ₪, לחברה מסורה הזכות לכבד רק 800,000 ₪ ממסגרת אשראי זו).

 

3.31           כל רוכש רשאי לבצע הזמנה עד לא יאוחר מהשעה 15:00 של יום ביצוע ההזמנה. החברה אינה מתחייבת כי ההזמנה שהזמין הרוכש תתקבל במלואה. החל מהשעה 15:00 מתחילה החברה בתהליך ליקוט ובדיקת הסחורה, וכתלות בבדיקה זו ייתכן וימצאו חוסרים או אי התאמות בין ההזמנה שבוצעה על ידי הרוכש ובין אפשרות אספקת הסחורה בפועל. בהתאם לביצוע תהליך הליקוט והבדיקה אותה מבצעת החברה, תיצור החברה קשר עם הרוכש לגבי האפשרויות העומדות בפניו לגבי אי ההתאמות ו/או החוסרים בהזמנתו (כגון – ומבלי לגרוע – הצעת תחליפים, ככל ואלה קיימים). בשלב זה תעביר החברה לרוכש גם את המשקל הסופי של ההזמנה (עד מועד זה מדובר במשקל משוער בלבד).

 

 

3.32           לאחר התהליך הנזכר לעיל, האפליקציה תעביר לרוכש אינדיקציה על ההתאמה הסופית ("הסל הנרכש"), ותתאם עם הרוכש את אפשרויות ההובלה למתקני הרוכש.

 

 

3.33           מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים שיוגדר באפליקציה ויאושר על ידי הרוכש..

 

 

3.34           החברה תעשה מאמץ לספק את כל המוצרים בסל הנרכש, אולם אינה מתחייבת כי כל המוצרים בסל הנרכש יהיו זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בסל הנרכש, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולרוכש לא תהיינה כל טענה כלשהי כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מהסל הנרכש. החברה לא תגבה, במסגרת הסל הנרכש, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו.

 

3.35           בהתאם לפרמטרים ולהגדרות לגבי ההובלה שנקבעו על ידי הרוכש באמצעות האפליקציה, תוביל החברה את הסל הנרכש למתקני הרוכש. הסל הנרכש יסופק אך ורק למיקום שאושר על ידי הרוכש באפליקציה של החברה. על הרוכש לספק גם את כל פרטי הקשר הרלוונטיים על מנת שניתן יהיה להשיגו במקרה של משלוח, הכל כפי שיידרש באפליקציה.

 

3.36           הרוכש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהרוכש מסר באפליקציה. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהרוכש מסר, החברה רשאית לבטל את המשלוח והרוכש עלול להיות מחויב במלוא מחיר הסל הנרכש. הרוכש חייב להיות נוכח במיקום המאושר לאספקה במועד קבלת הסל הנרכש. אם הרוכש אינו זמין במיקום שאישר בתוך חמש דקות מהגעת המשלוח של סל ההזמנה, והרוכש אינו מגיב לאחר שני ניסיונות ליצירת קשר באמצעות השליח אשר מבצע את המשלוח, החברה רשאית לבטל את המשלוח והרוכש עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה.

 

3.37           בעת מילוי הפרטים הנדרשים באפליקציה ו/או באתר (למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה), יוכל הרוכש לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו במתקניו או בסמוך למתקניו או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הרוכש או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הרוכש בלבד. יודגש כי רוכש המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או אבדן המוצרים ו/או נזק כלשהו שנגרם למוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך למתקני הרוכש כאמור, ונוכחות הרוכש וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם: (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הרוכש באמצעות האתר/אפליקציה. ככל שבחר הרוכש השארה של מוצרים ליד מתקניו (ללא נוכחותו) עשויה להתווסף עלות נוספת למשלוח עבור אריזת ואספקת המוצרים בצידניות לשמירת קור. סכום זה יחויב בעת התשלום עבור המשלוח ולא יוחזר גם אם הרוכש או מי מטעמו נכח במתקניו במועד ההספקה.

 

3.38           במקרה והרוכש או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, אשר תואם באמצעות האפליקציה, יקבל הרוכש אישור באמצעות האפליקציה להגעת התוצרת בפועל. שעון השרת, בו מופעל האתר/אפליקציה, על פי הגדרת החברה, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון.

 

3.39           מרגע קבלת הסל הנרכש על ידי הרוכש, רשאי הרוכש לבחון את הסל הנרכש. הרוכש זכאי להעלות טענות לגבי אי התאמה (באמצעות האפליקציה, כולל העלאת תמונות באמצעות האפליקציה) בין המוצרים שהזמין לבין הסל הנרכש ("טענת אי התאמה") בתוך לא יותר מ-60 דקות מרגע קבלת הסל הנרכש במתקני הרוכש. 

 

3.40           היה ובתוך ה-60 דקות האמורות הרוכש לא יעלה טענת אי התאמה, לא תקום לרוכש כל טענה כנגד הסל הנרכש, ותתקשר "עסקת מכירה" בין החברה ובין המוכר לגבי הסל הנרכש, על פיה החברה מכרה את הסל הנרכש לרוכש, בהתאם לפרמטרים ולמחיר שהוגדר על ידי הרוכש ("עסקת המכירה").

 

3.41           לאחר שהתקשרה עסקת המכירה בין החברה ובין הרוכש, תוציא החברה חשבונית לרוכש על עלות עסקת המכירה בתוספת לעמלות אשר גובה החברה מהרוכש (ואשר מצוינות באפליקציה). מובהר כי החברה תוציא לרוכש שתי חשבוניות נפרדות. חשבונית אחת על העסקה למכירת התוצרת החקלאית הטריה (סל הרכישה), אשר תהיה ללא מע"מ, וחשבונית נוספת, על העמלות אשר גובה החברה מהרוכש (ואשר מצוינות באפליקציה), ואשר לגביה יתווסף מע"מ כדין.  התשלום עבור עסקת המכירה יתבצע באמצעות ספק האשראי (ועם התשלום "תתפנה" שוב מסגרת האשראי ש"נתפסה" על ידי החברה), או באמצעות הפיקדון

 

3.42           היה ובתוך ה-60 דקות האמורות יעלה הרוכש טענת אי התאמה, יעלה הרוכש לאפליקציה במדויק את פרטי אי ההתאמה, כולל, במקרה הצורך, העלאת תמונות לאפליקציה, בהתאם להנחיות שיופיעו באפליקציה ו/או שיסופקו על ידי שירות הלקוחות של החברה, ואי התאמה זו תבדק על ידי החברה, בהתאם לסט הכללים. היה והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לא תאשר את אי ההתאמה, לא תקום לרוכש כל טענה כנגד הסל הנרכש, ותתקשר "עסקת מכירה", ויחולו הוראות הסעיף הקודם דלעיל.

 

3.43           היה והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תאשר את אי ההתאמה, לא תתקשר "עסקת מכירה", והחברה תאפשר לרוכש לבחור אחת משתי האפשרויות, בקשר לסל הנרכש: (א) החזרת הסל הנרכש לחברה (באמצעות מוביל שיופעל על ידי החברה) וזיכוי הרוכש בסכום הסל הנרכש; (ב) החזרת הסל הנרכש לחברה (באמצעות מוביל שיופעל על ידי החברה) והחלפת הסל הנרכש על ידי החברה, בסל מוצרים דומה בפרמטרים שלו לסל הנרכש, שנדחה עקב טענת אי התאמה.

 

3.44           במקרה בו יאשר הרוכש לחברה להוביל את הסל הנרכש למתקניו, ולהשאירם שם, מבלי שהוא יאשר את קבלת הסל הנרכש (כגון השארתו בלילה או לפנות בוקר ליד מתקני הרוכש (כפי שהוגדרו באפליקציה)), הרוכש מוותר מראש ובאופן מפורש על כל טענה וכל אפשרות בדיקה של הסל הנרכש, הוא מאשר מראש וקובע כי לא תטען כל טענת "אי התאמה" לגבי הסל הנרכש, ולא תקום לו כל טענה כנגד הסל הנרכש. במקרה כנ"ל תתקשר "עסקת מכירה" בין החברה ובין המוכר לגבי הסל הנרכש, ויחולו לגבי החשבונית והתשלום ההוראות המפורטות באפליקציה. 

 

3.45           ככל ויבקש הרוכש לבטל עסקה (ככל וזכות זו עומדת לו בחוק), הוא יוכל לעשות זאת אך ורק באמצעות האפליקציה ו/או האתר. מובהר במפורש כי לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרי מזון או טובין פסידים. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן. חובת החזרת המוצר למחסני החברה חלה על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באפליקציה. בהתאם להוראות החוק רשאית החברה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14ה' לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

4.         עלויות ועמלות

 

מבלי לגרוע מהמפורסם באפליקציה, מעת לעת, אשר מחייב את המשתמשים באפליקציה, להלן מפורטות העמלות ו/או העלויות אשר גובה החברה מהמשתמשים:

 

4.1               עמלת מסחר - עמלה הנגזרת מעלות התוצרת, בגובה אחיד, כולל גם תהליך בקרת איכות, ונושא בה הרוכש.

 

4.2               עלות השירותים הלוגיסטיים (לא כולל שינוע, בו יחויב הרוכש) הינם לפי  שיעור קבוע (באחוזים) ממחיר העסקה הכוללת את כל העלויות לביצועה, ונושא בה הרוכש.

 

4.3               עלות ההובלה - ההפצה למתקני הרוכש, ונושא בה הרוכש.

 

4.4               עמלת שירותים פיננסיים, שחלה על הרוכש.

 

4.5               חיובי צד שלישי מעת לעת, ככל שיהיו (כגון, במקרה בו המוכר או הרוכש יקבלו שירותים מצדדים שלישיים, כגון שירותים פיננסיים ו/או שירותים אגרונומיים של בקרת מזון ובטיחות מזון, באמצעות ספקים שנבחרו על ידי החברה, אשר השיתו עלויות אלו על החברה – החברה תגבה זאת מהמוכר או הרוכש, לפי העניין).

 

4.6               פקדון ועלות שימוש באמצעי ניטול.

 

 

5.         חשבונות משתמשים

 

5.1               למשתמשים באפליקציה ישנה זכות מוגבלת, לא בלעדית ולא עבירה ושאי אפשר להעניק לגביה רישיונות משנה לעשות שימוש באפליקציה, בפלטפורמה ובשירות של החברה, כפי שמוצעת למשתמש מעת לעת, אך רק למטרות המפורטות בתנאי שימוש אלה. הרישיון הניתן למשתמש לשימוש באפליקציה של החברה למערכת iOS  שהורד מחנות האפליקציות של אפל מוגבל גם לרישיון להשתמש באפליקציה של החברה במוצרים ממותגים של אפל שבבעלות או בשליטת המשתמש וכפי שמותר בכללי השימוש המפורטים בתנאי השירות בחנות האפליקציות ובתנאי שימוש אלה.

 

5.2               על מנת להשתמש בשירות של החברה, המשתמש חייב ליצור חשבון משתמש בהתאם להוראות הרישום בשירות של החברה. הרשאות הכניסה לשירות של החברה הן אישיות. המשתמש יוודא כי כל הרשאות הכניסה לחשבון המשתמש יישמרו בסודיות ושהשימוש בהן ייעשה באופן מאובטח שאינו נגיש לצדדים שלישיים. למשתמש יכול להיות רק חשבון משתמש אישי אחד.

 

5.3               במקרה של חשד כי הרשאות הכניסה לחשבון המשתמש נודעו לצד שלישי, או שהייתה לצד שלישי גישה לחשבון המשתמש של המשתמש, המשתמש ידווח על כך לחברה ללא דיחוי. המשתמש אחראי לכל שימוש בפלטפורמה של החברה ולכל פעילות שהתבצעה בחשבון שלו.

 

5.4               על מנת שהמשתמש יוכל לעשות שימוש בשירות של החברה, בנוסף לאמור בסעיפים אחרים בתנאי שימוש אלה, ומבלי לגרוע, החברה זכאית לחייב מסירת פרטים של כרטיס אשראי תקף או מידע על שיטת תשלום אחרת. החברה איננה מאחסנת מידע על אמצעי התשלום של המשתמש, מכיוון שדבר זה נעשה על ידי ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי שהחברה משתמשת בשירותיו. בעת השימוש בשירות של החברה, מתבצעת הסכמה לשלם עבור כל הרכישות הנובעות משימוש זהה.  יש לשמור כי פרטי כרטיס האשראי או המידע על אמצעי התשלום האחר שמסרת לחשבון המשתמש שלך יהיו מעודכנים

 

6.         תשלומים

 

6.1               המשתמש ישלם את מחיר הרכישה המפורט בעסקת הרכישה על ידי שימוש בדרך התשלום הרלוונטית של השירות של החברה. החברה גובה את כל התשלומים מהרוכשים. חובת התשלום של הרוכש תיווצר עם ביצוע עסקת המכירה באמצעות השירות של החברה

 

6.2               הרוכש רשאי לקיים את חובת התשלום שלו רק באמצעות שימוש בשיטת התשלום המקוונת הרלוונטית המוצעת בשירות של החברה.

 

6.3               התשלום יחויב באופן אוטומטי מכרטיס האשראי של הרוכש עם ההתקשרות בעסקת המכירה. מובהר, כי החברה משתמשת בשירותיו של ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לעיבוד התשלומים.

 

7.         אומדני זמנים

 

כל זמן אספקה או זמן איסוף או אומדן זמן אחר שהחברה מסרו למשתמש באפליקציה הינם אומדני זמנים בלבד. החברה אינה מתחייבת כי היא תאסוף את המוצרים הנמכרים (מהמוכר) או כי הסל הנרכש יסופק (לרוכש) באומדן הזמן. הזמנים לאיסוף או אספקה שנמסרו עשויים להיות מושפעים מגורמים רבים, כגון, ומבלי לגרוע, פקקי תנועה, שעות עומס ותנאי מזג אוויר

 

8.         זכויות קניין רוחני

 

8.1               כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה של החברה ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות של החברה או בקשר אליהם ובכל התיעוד הנלווה ובכל חלקיו והעתקיו הן רכושה הבלעדי של החברה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. "זכויות קניין רוחני" - פירושן, קניין רוחני מכל מין וסוג, לרבות, תוכנות מחשב, קוד מחשב  (source code ו-object code), מבני קבצים, ממשקי משתמש, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים ושמות עסק, סימני שירות, פטנטים, בקשות לרישום פטנט, אמצאות, תגליות, אלגוריתמים, נוסחאות, שיפורים, חידושים, ידע ומידע, שיטות, תוכניות, תהליכים, תרשימים, שרטוטים, ספציפיקציות, מפרטים, טכניקות, מודלים, טכנולוגיה, מידע טכני, מידע עסקי, סודות מסחריים, וכן כל זכות המקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל וכל זכות הנגזרת מכל אחד מן האמורים לעיל, בין אם רשומה ובין שלא נרשמה, בארץ ובכל מקום בעולם.

 

8.2               תנאי שימוש אלה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בפלטפורמה של החברה ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות של החברה, או בקשר אליהם וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לחברה, ולקבלני המשנה שלה ו/או למעניקי הרישיונות שלה

 

8.3               אפל אינה אחראית לכל חקירה, הגנה, פשרה או סילוק של כל תביעה לפיה האפליקציה (בפורמט iOS) או השימוש שלך בה הפרו זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

 

9.         הגבלת אחריות

 

9.1               המידע באתר ו/או באפליקציה, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו.

 

9.2               התוכן מוזן לאתר ו/או לאפליקציה על ידי צדדים שלישיים ו/או מועבר על ידם לגורם האתר לצורך הזנה בלבד ומפורסם ללא בדיקה מקדימה.

 

9.3               המשתמש מסכים ומאשר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, דירקטורים, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או נציגיה לא יישאו באחריות בגין (א) נזק כלשהו (ישיר או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ביחס לשימוש שנעשה על ידי המשתמש (בין במישרין ובין בעקיפין) באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים של החברה; (ב) כל תקלה, שגיאה או מחדל של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים של החברה; (ג) כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מקרי, מיוחד, עונשי או נזק עקיף אחר תחת כל תיאוריה משפטית עקב גישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירות של החברה או לשימוש בהם ו/או שימוש בחלק כלשהו של השירותים או עקב כל הפרעה לגישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים של החברה, או לשימוש בהם, גם אם ידעה החברה על אפשרות של נזקים כאמור.

 

9.4               במידה והחברה תימצא אחראית לכל נזק שייגרם לך בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות של החברה ו/או הקשור בדרך כלשהי לשימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, אזי אחריות החברה לא תעלה בכל מקרה ובמצטבר על הסכום הכולל ששולם על ידך לחברה בגין השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים במהלך תקופה של שלושה (3) חודשים שקדמו באופן מיידי לאירוע שהביא לתביעה הרלוונטית, או, במידה ולא שולם כל סכום כאמור, על סכום של מאה דולר (US$ 100). הגבלת האחריות מוסכמת בזאת, ומשקפת את הקצאת הסיכון בין הצדדים.

 

9.5               החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

 

9.6               כל התכנים אשר יוצגו באתר, ככל ויוצגו, מבטאים את דעתו האישית של הכותב, שאינו החברה ו/או האתר ו/או האפליקציה, ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל ענין משפטי ו/או מקצועי ו/או חשד לעניין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר או על האפליקציה ועל המידע המצוי בהם.

 

9.7               לחברה שמורה הזכות שלא לאשר רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש ו/או ההשתתפות במכירה באמצעות האפליקציה, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שרוכש המוצרים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.

 

9.8               האתר ו/או האפליקציה עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. החברה לא תשא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

 

9.9               החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר ו/או לאפליקציה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

9.10           החברה אינה מתחייבת לפעילות רציפה ותקינה של האתר ו/או האפליקציה. כך גם, החברה לא תשא בכל אחריות עבור תקלות שעלולות לנבוע מהעברת מידע מהמוכרים לרוכשים או להיפך.

 

9.11           האתר ו/או האפליקציה מהווים פלטפורמה בלבד, ואינם אחראים לתקינות ונכונות פרסום ושינוי המחירים, המועדים או כל מידע אחר הנוגע למכירות.

 

9.12           החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדית.

 

9.13           האתר ו/או האפליקציה עשויים לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

 

9.14           תמונות המוצרים המופיעות באתר ו/או באפליקציה הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום באתר.

 

9.15           החברה ו/או האתר ו/או האפליקציה, אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המוכרים, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.

 

9.16           תכני האתר ו/או האפליקציה, כולם או חלקם, לרבות תנאי שימוש אלה עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר ו/או האפליקציה, לרבות תנאי שימוש אלה בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם, ככל שיעשה לשפות שונות, הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 

10.     הוראות נוספות לגבי השימוש בשירות של החברה

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים אחרים של תנאי שימוש אלה, לעיל ולהלן:

 

10.1           החברה מפתחת ללא הרף את שירותיה, כך עשויה החברה לשנות או להסיר חלקים שונים מהשירות של החברה, לרבות תכונות, מוצרים ושותפים הזמינים בשירות של החברה באופן חלקי או מלא.

 

10.2           בעת השימוש באפליקציה ו/או בשירות של החברה, המשתמש עשוי להיתקל בתוכן או מידע שאינם מדויקים, אינם מלאים, בעיכוב, מטעים, לא חוקיים, פוגעניים או מזיקים מבחינה אחרת. ככלל, החברה אינה בודקת את התכנים המסופקים על ידי משתמשיה. החברה אינה אחראית לתכנים או למידע של צדדים שלישיים (לרבות המשתמשים) או לכל נזקים שהם תוצאה של שימוש או הסתמכות על חומרים אלה.

 

10.3           המשתמש אחראי להשגה ולשמירה של כל מכשיר או ציוד (כגון טלפון) והחיבורים הנחוצים לצורך גישה לאפליקציה ו/או לשירות של החברה ולשימוש בו ולתשלום עבור כל החיובים הכרוכים בכך.

 

10.4           המשתמש לא (א) ישתמש או ינסה להשתמש בחשבון אישי של אדם אחר אצל החברה ו/או לגשת לנתוני התשלום האישיים של אדם אחר באמצעות האפליקציה או שירות של החברה או להשתמש בכרטיסי התשלום האישיים של אדם אחר בעת השימוש באפליקציה או שירות של החברה, ללא הסכמתו של האדם האחר; (ב) יעתיק, ישנה או ייצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירות של החברה או מכל טכנולוגיה קשורה; (ג) יבצע "הנדסה הפוכה", הידור הפוך, פירוק, פיענוח או ינסה בדרך אחרת להפיק את קוד המקור של האתר ו/או הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירות של החברה או כל טכנולוגיה קשורה, או כל חלק מהם; (ד) יסיר כל מודעות של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנכללות בשירות של החברה או מצויות בו (ה) יסיר, יכסה או יטשטש כל פרסומת המצויה בשירות של החברה; (ו) יאסוף, ישתמש, יעתיק או יעביר כל מידע שהתקבל מהשירות של החברה ללא הסכמה של החברה; (ז) ישתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות על מנת להשתמש בשירות של החברה; (ח) ייצור חשבון בהחברה בזהות מזויפת או זהות של אדם אחר; או (ט) יכנס לשירות של החברה שלא באמצעות הממשק שסופק במפורש על ידי החברה, כגון האפליקציה של החברה או האתר של החברה.

 

10.5           החברה זכאית להסיר משתמש מהשירות של החברה לאלתר ו/או לסרב למלא הזמנות או לבטל הזמנה של משתמש, אם (א) המשתמש עושה שימוש לרעה בשירות של החברה או גורם נזק או פגיעה לשימוש בשירות של החברה או לשותפים של החברה או לחברה או לעובדים של החברה; (ב) לחברה יסוד סביר להאמין שבוצעו מעשי תרמית על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירות של החברה; (ג) הרוכש מגיש הזמנה שקרית (לדוגמה, אינו משלם או אינו נוכח במקום האספקה או האיסוף על מנת לקבל את ההזמנה) או אינו ממלא בדרך אחרת חובה הנובעת מתנאי שימוש אלה; (ד) קיים ספק סביר בנכונות או אמיתות ההזמנה.

 

10.6           השליטה בנתונים האישיים שנאספו אודות המשתמשים הנה של החברה. אלא אם צוין אחרת החברה תעבד כל נתונים אישיים שייאספו מהמשתמש בהתאם להצהרת הפרטיות של החברה.

 

10.7           המשתמש חייב לציית לתנאים הסכמיים עם צד שלישיים, ככל הנדרש, בעת השימוש באפליקציה של החברה או בשירות של החברה.

 

10.8           החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באמצעות הפלטפורמה/האפליקציה/האתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

 

10.9           בכל הנוגע לביטולי עסקה, ככל ויתבצעו, מובהר כי החברה נושאת בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקאות, ועל כן בכל מקרה של ביטול לא תשיב החברה את העלות שנשאה בה עבור העסקה.

 

10.10        השירות שניתן על ידי החברה באמצעות האפליקציה ו/או האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד, והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").  על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על המשתמש לבדוק זאת באפליקציה ו/או באתר.
יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

 

10.11        אספקת מוצרים שנרכשו באמצעות החברה (האפליקציה ו/או האתר) אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

 

10.12        החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באפליקציה ו/או באתר. כל המוצרים אשר מוצגים באתר ו/או באפליקציה  מועלים אליהם על ידי צדדים שלישיים ולחברה אין כל שליטה על כך. אופן הצגת המוצרים באפליקציה ו/או באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

11.     סיום התקשרות

 

11.1           תנאי שימוש אלה תקפים כהסכם מחייב בין החברה למשתמש עד להודעה נוספת, כל עוד שהמשתמש עושה שימוש בשירות של החברה.

 

11.2           המשתמש יכול להפסיק את השימוש בשירות של  החברה בכל עת. החברה רשאית להפסיק את שירותיה באופן זמני או קבוע, בכל עת.

 

12.     תלונות

 

12.1           השירות של החברה עלול להיות מופרע או להיפסק לתמיד בכל עת. השירות של החברה עשוי גם להיות מושעה באופן ארעי. אל תשתמש בשירות של החברה על מנת לגבות נתונים כלשהם. הגם שהחברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את הפלטפורמה ואת השירותים (לרבות שירותים חדשים ו/או זמניים, כגון משלוחים ללא מגע, משלוחים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת  או משלוחים של קטגוריות מוצר חדשות) ללא שגיאות, החברה אינה מצהירה דבר או מתחייבת  לרמת אמינות, יעילות, דייקנות, איכות או התאמה, בקשר עם השירות של החברה על מאפייניו השונים או כל שירות המוצע על ידי החברה. החברה אינה לוקחת על עצמה כל מצג או התחייבות שאינם מפורטים במפורש בתנאים אלו.

 

12.2           מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים אחרים בתנאי שימוש אלה, רוכש שגילה פגמים בביצוע או במשלוח הסל הנרכש חייב להגיש תלונה ללא דיחוי לחברה, עם תיאור ברור של הפגמים. במקרה של פגמים במוצרי מזון או במוצרים אחרים שמטבעם מתקלקלים או מתיישנים במהירות, יש חשיבות עליונה כי המוכר יידע על הפגם בהקדם האפשרי כדי לאפשר חקירה ואימות הולמים של הפגם.

 

12.3           מובהר, כי על חברת אפל (Apple) ו/או על חברת google לא חלה כל חובה לספק שירותי תמיכה ותחזוקה בקשר לאפליקציה של החברה. ככל שנדרשות תמיכה או תחזוקה לפי הדין החל, אנו, ולא אפל או google, נהיה חייבים לספק את התמיכה או התחזוקה. ככל שקיימת אחריות חובה לפי דין, אנו, ולא אפל או google, נהיה האחראים הבלעדיים על פיה. אנו, ולא אפל או google, אחראים לטפל בכל תביעות של משתמש או צד שלישי בקשר לאפליקציה של החברה iOS  או אנדרואיד (לפי העניין) או להחזקה ו/או לשימוש באפליקציה של החברה iOS או אנדרואיד (לפי העניין), לרבות, מבלי להגביל, ל: (א) תביעות בגין אחריות למוצרים פגומים; (ב) כל תביעה לפיה האפליקציה של החברה iOS או אנדרואיד אינה מתאימה לדרישות חוקיות או רגולטוריות חלות; ו – (ג) תביעות שעניינן הגנת הצרכן, פרטיות, או חקיקה דומה.

 

 

13.     הדין החל וסמכות השיפוט

 

13.1           על תנאי שימוש אלה ופרשנותם יחול הדין הישראלי.

 

13.2           אם אתה רוכש, נא דע שאין לשלול ממך את הזכויות המוענקות לך בחוקי הגנת הצרכן המחייבים בישראל.

 

13.3           מחלוקות הנובעות מתנאי שימוש אלה יוכרעו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו. מובהר כי האמור בסעיף זה, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

 

14.     חתימה אלקטרונית

 

ידוע למשתמש כי האתר ו/או האפליקציה מאפשרים התקשרויות משפטיות בין מוכרים, רוכשים, והחברה וכד' על ידי שימוש באמצעים אלקטרונים, במדיה אלקטרונית ובאופן מקוון לרבות חתימה אלקטרונית, סריקה של חתימה וכיו"ב ("אמצעים אלקטרוניים"). המשתמש מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לשימוש באמצעים אלקטרוניים לשם כריתת הסכמים, מתן הצעות, המצאת הודעות וכן ביצוע עסקאות. בכפוף לחוק החל, הנך מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי חוק או תקנה, לחתימה מקורית (שאינה אלקטרונית) או תנאים אחרים הדרושים להכרה בחתימה אלקטרונית כגון סדרי רישום ושמירה וכן העברת העתקים. זאת ועוד, ידוע לך כי האתר עשוי לעשות שימוש בשירותים של ספק חיצוני ו/או גוף אשראי חיצוני (כגון MAX) לשם ייעול תהליך החתימה האלקטרוני ובנית טופס חתימה דיגיטלי. הנך מסכים בזאת למסירת פרטיך הרלבנטיים לספק האמור או לספק האשראי האמור, לצורך בנית טופס החתימה הדיגיטאלי.

 

15.     שינויים

 

15.1           תנאי שימוש אלה כפופים לשינוים.

 

15.2           החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתה הבלעדית, ומבלי לתת הודעה מראש והנך נדרש לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת. כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר או באפליקציה.

 

16.     המחאת זכויות

 

16.1           החברה זכאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של החברה ללא צורך בהסכמה מוקדמת של הרוכש.

 

16.2           המשתמש אינו זכאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, באופן מלא או חלקי.

 

*********